TEL: 09122720512
لوگوی رول استحکام

زاویه ساچمه ها در بلبرینگ تماس زاویه ای

یکی از مهمترین فاکتور های مکانیکی در براورد بردار های نیرو در کاربری بلبرینگ تماس زاویه ای زاویه اتصال ساچمه ها بر روی قفسه های بلبرینگ محسوب می شود. این زاویه اغلب برای کاربری های مختلف متفاوت و بین 10 الی 30 درجه می باشد که با افزایش زاویه نسبت به افق میزان سینوس زاویه افزایش و کوسینوس آن کاهش پیدا می کند و برعکس. این امر بر مولفه های نیرو های وارد شده بر بلبرینگ ها تاثیر بسزایی خواهد داشت یعنی با کاهش زاویه قابلیت های بلبرینگ تماس زاویه ای بیشتر به سمت قابلیت های بلبرینگ های کف گرد و با افزایش زاویه قابلیت های بلبرینگ های تماس زاویه ای بیشتر به بلبرینگ های شعاعی مانند بلبرینگ شیار عمیق گرایش پیدا می کند. دسته بندی مولفه های نیرو که اغلب با جداسازی در راستای x , y صورت می پذیرد در بالانس کردن نوع حرکت شافت های اتصال در کل سیستم به صورت تصویر جز به جز و یکبار نیر با در نظر گرفتن کلیه نیروها ی خارجی بدون در نظر داشتن نیرو های داخلی با تصور صلب بودن کل سیستم امکان پذیرد است.

رول استحکام

TEL : 09122720512
Email: info [at] rollestehkam [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollestehkam Corporation